Home / Polityka / Prawo / Uproszczenie egzekucji w Chorwacji

Uproszczenie egzekucji w Chorwacji

Od 15 października w Chorwacji zaczęło obowiązywać nowe prawo egzekucyjne. Nowelizacja umożliwia bezpośrednią zapłatę należności pieniężnych poprzez Agencję Finansową FINA, na podstawie prawomocnych decyzji, wyroków i orzeczeń sądowych. Bezpośrednio poprzez Agencję będzie możliwa również spłata zaległych wynagrodzeń i odpraw pracowniczych oraz wszelkich innych należności i to bez konieczności prowadzenia odrębnego postępowania sądowo-egzekucyjnego.

Jednym z głównych celów nowelizacji jest odciążenie sądów od prowadzenia postępowań egzekucyjnych. Egzekucja wierzytelności występuje bowiem bardzo często, a dodatkowo jest kosztowna i długotrwała. Nowa ustawa umożliwia prowadzenie egzekucji z pominięciem procedury sądowej. Przykładowo więc pracownik, który ma niezapłacone wynagrodzenie za pracę będzie mógł go dochodzić bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego. Należność będzie pobierana bezpośrednio przez Agencję FINA, po uzyskaniu potwierdzenia braku zapłaty. Oczywiście pracodawcy będzie przysługiwało prawo odwołania się do sądu. W taki sam sposób tj. bez konieczności dodatkowego postępowania sądowego będzie możliwe prowadzenie egzekucji na podstawie wydanych już prawomocnych wyroków.

W celu uniknięcia manipulacji i fałszerstw lub też podwójnej zapłaty tej samej wierzytelności, ustawa przewiduje utworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy Agencją FINA oraz kancelariami notarialnymi. Tym samym notariusze będą zobowiązani prowadzić rejestr długów obejmujący wszystkie przyszłe należności. Z kolei wierzytelności, które powstały przed wejściem w życie ustawy, będą mogły być egzekwowane dopiero wtedy, gdy wierzyciele zażądają ich wprowadzenia do rejestru.

W zakresie prowadzenia egzekucji z nieruchomości i ruchomości ustawa przewiduje z kolei aktywną rolę wierzyciela, który zobowiązany jest w nich uczestniczyć. W przeciwnym wypadku możliwe będzie zawieszenie postępowania. Jak podkreślono, ma to skrócić postępowanie i dodatkowo chronić godność dłużników.

źródło: legalis.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Karol Kniola

KOMENTARZE